ច្បាប់ : ច្បាប់ ស្តីពី ការប្រឆាំង នឹងអំពើរពុករលួយ ២០១០

ច្បាប់ ស្តីពី ការប្រឆាំង នឹងអំពើរពុករលួយ ២០១០

ច្បាប់នេះ មានគោលបំណងលើកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពសេវាគ្រប់បែបយ៉ាង ពង្រឹងអភិបាលកិច្ច និងនីតិរដ្ឋនៅក្នុងការដឹកនាំ និងការគ្រប់គ្រងរដ្ឋ ព្រមទាំរក្សាភាព ស្អាតស្អំ..

ឯកសារ ច្បាប់ផ្សេងទៀត