ច្បាប់ : ច្បាប់ ស្តីពី ស្តង់ដារ នៅកម្ពុជា ២០០៧

ច្បាប់ ស្តីពី ស្តង់ដារ នៅកម្ពុជា ២០០៧

ច្បាប់នេះ​ មានវិសាលភាពលើរាល់សកម្មភាព ដែលទាក់ទងនឹងស្តង់ដារូបនីយកម្ម ការធានាគុណភាពនិងសកម្មភាពពាក់ព័ន្ធទាំងឡាយ ដែលមានក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

ឯកសារ ច្បាប់ផ្សេងទៀត