ច្បាប់ : ច្បាប់ស្តីពី សភាពាណិជ្ជកម្ម

ច្បាប់ស្តីពី សភាពាណិជ្ជកម្ម

សភាពាណិជ្ជកម្ម គឺជាគ្រឺស្ថានសារធារណៈនៅក្រោមអាណាព្យាបាល នៃក្រសួង ពាណិជ្ជកម្ម ដែលធ្វើសកម្មភាពដើម្បីជា ផលប្រយោជន៏ ខាងវិស័យពាណិជកម្ម ឧស្សាហកម្ម កសិកម្ម សិប្បកម្ម និងសេវាកម្ម ក្នុងមណ្ឌលរបស់ខ្លួន។

ឯកសារ ច្បាប់ផ្សេងទៀត