ច្បាប់ : ច្បាប់ ស្តីពី ការបោះឆ្នោត ជ្រើសតាំងសមាជិក ព្រឹទ្ធសភា ២០០៥

ច្បាប់ ស្តីពី ការបោះឆ្នោត ជ្រើសតាំងសមាជិក ព្រឹទ្ធសភា ២០០៥

ច្បាប់នេះមានគោលដៅកំណត់ការរៀបចំបែបបទ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃការចាត់តាំង និងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំង សមាជិកព្រឹទ្ធសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពូជា ព្រមទាំងការកំណត់អំពីអ្នកបោះឆ្នោត អង្គរបោះឆ្នោត និងមណ្ដលបោះឆ្នោត។

ឯកសារ ច្បាប់ផ្សេងទៀត