ច្បាប់ : ច្បាប់ ស្តីពី សហគ្រាស ពាណិជ្ជកម្ម ២០០៥

ច្បាប់ ស្តីពី សហគ្រាស ពាណិជ្ជកម្ម ២០០៥

ច្បាប់នេះកំណត់ទម្រង់ក្រុមហ៊ុនសហកម្មសិទ្ធិ និងក្រុមហ៊ុនមូលធន ដែលធ្វើពាណិជ្ជកិច្ច នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

ឯកសារ ច្បាប់ផ្សេងទៀត