ច្បាប់ : នីតិវិធីបណ្តឹង ទាក់ទងនឹងឋានៈបុគ្គល ២០១០

នីតិវិធីបណ្តឹង ទាក់ទងនឹងឋានៈបុគ្គល ២០១០

ច្បាប់នេះមានគោលដៅបញ្ញត្តនូវករណីពិសេស នៃក្រមនីតិវិធីរដ្ឋប្បវេណី ចំពោះនីតិវិធីបណ្តឹងទាក់ទងនឹងឋានៈបុគ្គល។

ឯកសារ ច្បាប់ផ្សេងទៀត