ច្បាប់ : ច្បាប់ស្តីពី សញ្ជាតិ

ច្បាប់ស្តីពី សញ្ជាតិ

ច្បាប់នេះមានគោលដៅកំណត់សញ្ជាតិខ្មែរ ចំពោះជនដែលបំពេញល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃច្បាប់នេះ ដែលរស់នៅលើទឹកដីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឬនៅបរទេស។

ឯកសារ ច្បាប់ផ្សេងទៀត