ច្បាប់ : ច្បាប់ស្តីពី អន្តោប្រវេសន៏

ច្បាប់ស្តីពី អន្តោប្រវេសន៏

ច្បាប់នេះមានគោលដៅគ្រប់គ្រងជនបរទេសគ្រប់រូប ដែលមកស្នាក់នៅលើទឹកដី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ ច្បាប់នេះត្រូវអនុវត្តចំពោះជនបរទេសគ្រប់រូប លើកលែងតែ ក្នុងករណីដែលត្រូវអនុវត្តតាមវិធាននៃច្បាប់អន្តរជាតិ ដែលព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាប្រទេសហត្ថលេខី...

ឯកសារ ច្បាប់ផ្សេងទៀត