ច្បាប់ : ច្បាប់ ស្តីពី ការបង្រាប ល្បែងស៊ីសង

ច្បាប់ ស្តីពី ការបង្រាប ល្បែងស៊ីសង

ត្រូវហាមឃាត់ជាដាច់ខាតការលេងល្បែងស៊ីសងគ្រប់ប្រភេទ នៅគ្រប់ទីកន្លែងទូទាំង ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា លើកលែងតែបានទទួលការអនុញ្ញាតពីរាជរដ្ឋាភិបាល។

ឯកសារ ច្បាប់ផ្សេងទៀត