ច្បាប់ : ច្បាប់ ស្តីពី អស្សាមិករណ៍

ច្បាប់ ស្តីពី អស្សាមិករណ៍

ច្បាប់នេះមានគោលដៅកំណត់ពីអស្សាមិរក៍នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដោយកំណត់ពីគោលការណ៏ យន្តការ នីតិវិធីនៃអស្សាមិករណ៍ និង សំណងឱ្យបានសមរម្យ...

ឯកសារ ច្បាប់ផ្សេងទៀត