ច្បាប់ : ច្បាប់ ស្តីពី ការផ្តន្ទាទោសការកាន់អាវុធ និងការពាក់សំលៀកបំពាក់ ឯកសណ្ឋាន ដោយខុសពីបទបញ្ជា

ច្បាប់ ស្តីពី ការផ្តន្ទាទោសការកាន់អាវុធ និងការពាក់សំលៀកបំពាក់ ឯកសណ្ឋាន ដោយខុសពីបទបញ្ជា

ជនណាដែលគ្មានសិទ្ទិពាក់សំលៀកបំពាក់ឯកសណ្ឋានតាមបទបញ្ជាណាមួយ ហើយពាក់សំលៀកបំពាក់ឯកសណ្ឋាននោះ ត្រូវផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារ ពី១ ខែ ដល់ ១ឆ្នាំ។

ឯកសារ ច្បាប់ផ្សេងទៀត