ច្បាប់ : ច្បាប់ ស្តីពី ស្ថានទម្ងន់ទោស នៃបទឧក្រិតដ្ឋ

ច្បាប់ ស្តីពី ស្ថានទម្ងន់ទោស នៃបទឧក្រិតដ្ឋ

ច្បាប់ ស្តីពី ស្ថានទម្ងន់ទោស នៃបទឧក្រិតដ្ឋ ដែលរដ្ឋសភាបានអនុម័តកាលពីថ្ងៃទី១៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០១ នាសម័យប្រជុំពេញអង្គលើកទី៧ នីតិកាលទី២ ហើយដែលព្រឹទ្ធសភាបានអនុម័ត លើកចោលពុំពិចារណាលើច្បាប់នេះព្រោះ មិនសមស្របនឹងទម្រង់ច្បាប់ កាលពីថ្ងៃទី០៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០១ នាសម័យប្រជុំពេញអង្គលើកទី៦ នីតិកាលទ១...

ឯកសារ ច្បាប់ផ្សេងទៀត