ច្បាប់ : ច្បាប់ ស្តីពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាល ឃុំ សង្កាត់

ច្បាប់ ស្តីពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាល ឃុំ សង្កាត់

ច្បាប់ ស្តីពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាល ឃុំ សង្កាត់ ដែលរដ្ឋសភាបានអនុម័តកាលពីថ្ងៃទី១២ ខែមករា ឆ្នាំ២០០១ នាសម័យប្រជុំពេញអង្គលើកទី៥ នីតិកាលទី២ ហើយដែលព្រឹទ្ធសភាបានអនុម័តយល់ស្របតាមលើទំរង់ និង គតិនៃច្បាប់នេះទាំងស្រុង កាលពីថ្ងទី០១ ខែកុម្ភះ ឆ្នាំ២០០១

ឯកសារ ច្បាប់ផ្សេងទៀត