ច្បាប់ : ក្រមរដ្ឋប្បវេណី

ក្រមរដ្ឋប្បវេណី

ក្រមរដ្ឋប្បវេណី ដែលរដ្ឋសភា បានអនុម័តកាលពីថ្ងទី០៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០០៧ នាសម័យប្រជុំរដ្ឋសភាលើកទី៧ នីតិកាលទី៣ និងដែលព្រឺទ្ធសភា បានយល់ស្របតាមទ្រង់ គតិនៃក្រមនេះទាំងស្រុង ដោយគ្មានការកែប្រែអ្វីឡើយ កាលពីថ្ងទី២១ ខែវិច្ឆកា ឆ្នាំ២០០៧ នាសម័យប្រជុំពេញអង្គព្រឺទ្ធសភាលើកទី៤ នីតិកាលទី២...

ឯកសារ ច្បាប់ផ្សេងទៀត