ច្បាប់ : អនុក្រឹត ស្តីពីស្បទានដី សេដ្ឋកិច្ច

អនុក្រឹត ស្តីពីស្បទានដី សេដ្ឋកិច្ច

អនុក្រឹត្យនេះមានគោលដៅកំណត់លក្ខណវិនិច្ឆ័យ នីតិវិធី យន្តការ និងការរៀបចំស្ថាប័ន សម្រាប់ការផ្តួចផ្តើម និងការផ្តល់សម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ច សម្រាប់ការតាមដានត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តកិច្ចសន្យា...

ឯកសារ ច្បាប់ផ្សេងទៀត