ច្បាប់ : ក្រមព្រហ្មទណ្ឌ

ក្រមព្រហ្មទណ្ឌ

ច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌកណត់បទល្មើស ចង្អុលបង្ហាញបុគ្គលដែលអាចត្រូវបានប្រកាសថា ជាអ្នកទទួខុសត្រូវចំពោះបទល្មើស និងកំណត់ទោស ព្រមទាំបែបបទនៃការអនុវត្តទោស

ឯកសារ ច្បាប់ផ្សេងទៀត