ច្បាប់ : ច្បាប់ ភូមិមបាល

ច្បាប់ ភូមិមបាល

ច្បាប់ភូមបាល ដែលរដ្ឋសភាបានអនុម័តកាលពីថ្ងៃទី ២០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០០១ នាសម័យប្រជុំពេញអង្គលើកទី៦ នីតិកាលទី២

ឯកសារ ច្បាប់ផ្សេងទៀត